Znowu aktywnie kształtujemy Europę!

Dziewczyna z flagą europejską | © Shutterstock

Apel do przyszłego rządu federalnego

Federalna kampania wyborcza wkrótce wejdzie w gorącą fazę, najpóźniej musi też odbyć się debata o tym, jak partie chcą pomóc w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej. Szczególnie po zakończeniu ery Merkel, która niestety zbyt często charakteryzowała się brakiem wizji w polityce europejskiej i reaktywnym stylem polityki, otworzyło się okno, aby nowy rząd federalny mógł wreszcie powrócić do trybu kreatywnego.

A to jest bardzo potrzebne. Bo państwa członkowskie UE borykają się z różnymi wyzwaniami, które mogą rozwiązać tylko wspólnie. Od dawna konkurujemy z państwami autorytarnymi, które ograniczają demokrację i wolność jednostki. Rywalizacja systemowa rozwija się również gospodarczo, zwłaszcza z Chinami i ich państwowym kapitalizmem. UE musi zatem stać się bardziej efektywna w skali globalnej, przekształcając swoją siłę gospodarczą i wciąż wysoki atrakcyjność jako latarni morskiej demokracji i wolności w aktywną politykę. Jako Wolni Demokraci wzywamy zatem do odważnych reform zadań UE, jej metod pracy i instytucji. W ten sposób UE może stać się bardziej skuteczna i wydajna.

W obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa apelujemy o przejście do jakościowych decyzji większościowych i rozszerzenie stanowiska Wysokiego Przedstawiciela na pełnoprawnego ministra spraw zagranicznych UE. Ponadto chcemy rozpocząć stopniową budowę armii europejskiej i zapewnić wspólną ochronę naszych granic zewnętrznych. Chętne do integracji państwa członkowskie powinny także rozwijać wspólne zdolności wojskowe na potrzeby misji w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – oczywiście w ścisłej współpracy z NATO.

Musimy dążyć do większej suwerenności europejskiej, zwłaszcza w ważnych obszarach, takich jak dostawy energii, import surowców i technologia cyfrowa. Ponadto UE powinna skoncentrować się na jednym ze swoich największych atutów: dalszym rozszerzaniu otwartego i konkurencyjnego rynku wewnętrznego oraz zobowiązaniu do zawierania umów o wolnym handlu i przeciwdziałania wszelkiego rodzaju barierom handlowym. W ten sposób UE automatycznie pozostaje siłą kształtującą na światowej scenie.

Ale UE nie może ignorować problemów wewnętrznych i musi wreszcie bezkompromisowo bronić własnych wartości. Nie możemy dłużej ignorować ciągłych prowokacji rządów Polski i Węgier, w tym masowych naruszeń Karty Praw Podstawowych UE. W epoce Merkel oczy przymykano na ówczesnego przyjaciela partii Orbána. Efekt: sytuacja nadal się pogarszała i teraz wymaga ogromnego wysiłku wielu aktorów. Teraz Komisja Europejska musi zastosować nowy mechanizm praworządności i konsekwentnie wstrzymywać płatności transferowe. Dla przyszłego rządu federalnego ważne jest dalsze rozwijanie mechanizmu rządów prawa w Radzie.

Ponadto potrzebujemy reform instytucjonalnych w celu zwiększenia przejrzystości i skuteczności w UE. Parlament Europejski powinien zostać wzmocniony, mając prawo inicjatywy i częściowo wybierany z list ponadnarodowych. Z drugiej strony Komisja Europejska powinna zostać zmniejszona. Będzie to wymagało zmian w umowie. Nowy rząd federalny nie może wzbraniać się przed rozpoczęciem tego. Jako Wolni Demokraci opowiadamy się zatem za konwencją konstytucyjną i utworzeniem federalnej UE. Taki krok w kierunku państwa federalnego dałby wreszcie UE własną państwowość, ale jednocześnie o silnie zdecentralizowanym i subsydiarnym charakterze. Z jednej strony pozwoliłoby to przezwyciężyć obecny stan stosunkowo luźnej sieci, a jednocześnie uniknąć zbyt scentralizowanej struktury. Z naszego punktu widzenia byłby to najlepszy sposób na wspólny wzrost UE w tych obszarach, w których potrzebujemy Europy jako długoterminowej unii politycznej, aby zapewnić Europie samostanowienie w XXI wieku.

Michael George Link Poseł do Bundestagu

Rzecznik ds. polityki europejskiej Wolnych Demokratów w niemieckim Bundestagu

Napisz komentarz

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Wymagane pola są oznaczone * oznakowane